תקנון האתר

כללי

אתר האינטרנטwww.vitalhotel.co.il הינו אתר האינטרנט הרשמי של חברת מלונות ויצמן סיטי בע"מ ח.פ. 516683869 ("החברה") מפעילת מלון ויטל (להלן המלון) הממוקם ברחוב ויצמן 14, תל-אביב. אתר האינטרנט עומד בתקני אבטחה  PCIDSS.

חלקים מהאתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אךכל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד.

 הזמנת לינה אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למלון בטלפון שמספרו  03-7770000,
באמצעות דוא"ל[email protected] או באמצעות אתר זה כל המזמין לינה דרך אתר זה מצהיר, כי קרא את תקנון זה, כי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כנגד המלון ו/ או כנגד מי מטעמם, לרבות בעניינים הקשורים לביצוע ההזמנה ומסירת הפרטים הנדרשים לכך ולרבות בעניינים הקשורים למימוש ההזמנה.

כל המזמין לינה דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי ובכפוף לאמור לעיל החברה מתחייבת לכבד את הזמנתו. הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למלון ו/או למי מטעמם. פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר הם לצורך הבטחת ההזמנה בלבד. חיוב כרטיס האשראי בפועל יבוצע אך ורק עם ההגעה למלון, או בהתאם למדיניות הביטולים. יחד עם זאת המלון שומר לעצמו הזכות לבדוק את תקינות כרטיס האשראי ואף לקבל מחברת האשראי אישור מוקדם לערך הכספי של הלילה הראשון של השהייה במלון. בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל המזמין הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה. על המזמין להדפיס תוכן הודעה זו, להביאה עימו למלון ולהציגה בקבלה.

תנאים והגבלות

א. המחירים המפורטים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.
ב. שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 15:00 ועד השעה 12:00 ביום העזיבה. הגעה ו/או עזיבה שלא בהתאם לשעות הנזכרות לעיל, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.
ג. תינוק – מי שגילו עד שנתיים. ילד – מי שגילו בין שנתיים לשנים עשר.
ד.הזמנת אירוח במלון באמצעות האתר תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18.
ה. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה ואת המלון.
ו. החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם כן היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
ז. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות, והכל כמפורט במדיניות הפרטיות שבאתר. פרטי הרכישה של המשתמש יוצאו ממאגר המידע של החברה במידה והודיע המשתמש לחברה באופן מפורש ובכתב כי הוא אינו מעוניין להכלל במאגר המידע של החברה.
ח. המידע מוצג באתר כפי שהוא("as is"). החברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע. החברה עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו.
ט. ט.ל.ח.

ביטול הזמנה:

דמי ביטול:
אורח שיבטל הזמנה לפחות 24 שעות לפני ההגעה, לא יחויב בתשלום.
אורח שיבטל הזמנה פחות מ 24 שעות לפני ההגעה יחויב בגין לילה אחד לכל חדר שהוזמן, על בסיס הפנסיון שהוזמן. החיוב יבוצע ע"י המלון באמצעות כרטיס האשראי שהוזן במערכת.

סמכות שיפוט
כל סכסוך ו/או מחלוקת הקשורים לשימוש באתר ו/או לשהייה במלונית יתבררו אך ורק על פי דיני מדינת ישראל ובבתי המשפט המוסמכים של מחוז תל-אביב, ולא בפני אף ערכאה אחרת